گزارش تصويری

دریافت اصل آثار از هنرمندان (عکس: ساینا قادری)دریافت اصل آثار از هنرمندان (عکس: ساینا قادری)
1395/10/16

نشست رسانه ای (عکس: ساینا قادری)نشست رسانه ای (عکس: ساینا قادری)
1395/10/13

انتخاب اولیه آثار (عکس: ساینا قادری)انتخاب اولیه آثار (عکس: ساینا قادری)
1395/10/02

منتخبی از جلسات شورای هنری (عکس: ساینا قادری)منتخبی از جلسات شورای هنری (عکس: ساینا قادری)
1395/10/01