گزارش تصويری
نشست خبری

نشست خبری
1396/10/19

انتخاب نهایی آثار

انتخاب نهایی آثار
1396/10/17

دریافت آثار

دریافت آثار
1396/10/15

بازدید معاون امور هنری از دبیرخانه جشنواره فجر

بازدید معاون امور هنری از دبیرخانه جشنواره فجر
1396/10/08

جلسه هماهنگی مدیران هنری استان ها

جلسه هماهنگی مدیران هنری استان ها
1396/10/03

مرحله اول انتخاب آثار

مرحله اول انتخاب آثار
1396/09/28